Hva er OTP?

OTP er i utgangspunktet forkortelsen for ”Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon”,- en lov som trådte i kraft pr. 1/1-2006.  I dagligtale er OTP en pensjonsordning som minst tilfredsstiller kravene i denne loven.

Bakgrunnen for innføringen denne loven er fler-delt:

Foruten at man ønsker å innføre en ikke helt ubetydelig endring i det offentlige pensjonssystemet gjennom en modernisering av Folketrygden må loven også sees i sammenheng med at det er i størrelsesorden 600.000 arbeidstakere i Norge som ikke hadde noen type pensjonsforsikring i arbeidsforhold.

Dette ga uønskede, og til dels svært store, forskjeller mellom de pensjonistene som er omfattet av gode ordninger og de som ikke hadde noen overhodet, og gjennom innføring av OTP håper politikerne at forskjellene reduseres på sikt.

I loven åpnes det adgang til å innføre så vel ytelsesordninger (YTP) som innskuddsordninger (ITP) med skattefavorisering, men med de helt utvetydige fordeler ITP har for arbeidsgiver tyder lite på at YTP i det hele tatt vil bli vurdert som løsning for bedrifter som tegner pensjonsforsikring efter loven.